node -v与nodejs -v的区别

笔者在使用nodejs的时候发现有node -v和nodejs -v两个命令,经过一番测试后,基本总结如下:

如果从ubuntu系统以外的第三方源安装的nodejs,命令用node -v,例如:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
sudo apt-get update
sudo apt-get install nodejs

如果从ubuntu系统官方的源里面安装的nodejs,命令用nodejs -v,例如:

sudo apt-get update
sudo apt-get install nodejs

原创文章,作者:huoxiaoqiang,如若转载,请注明出处:https://www.huoxiaoqiang.com/experience/jsexp/2098.html

发表评论

登录后才能评论